Les suggerències inclouen solucions com «x», «@» o «*»?

L’Inlexa vol que els textos resultats siguin inclusius per a tothom. Això vol dir que qualsevol persona hauria de poder llegir-los i entendre’ls.

Basant-nos en les diverses guies per a un ús del llenguatge inclusiu i no sexista, el nostre motor d’intel·ligència artificial no inclou les terminacions «x», «@» o «*» com a solucions vàlides per a denotar formes genèriques o neutres. El motiu és que aquetes solucions poden resultar problemàtiques per a les persones que necessiten lectors automàtics de text.

En canvi, seguim les recomanacions d’especialistes en el llenguatge i prioritzem l’ús de perífrasis i substantius col·lectius.